Legământul pentru evrei?

Dumnezeu a dat legământul Sabatului pentru a identificat mai întâi de toate cine este adevăratul Dumnezeu, iar mai apoi să identifice cine este poporul Său. Legământul nu a fost dat pentru a distinge două grupe de oameni în poporul lui Dumnezeu, spre exemplu două tipuri de creștini. Dumnezeu nu are două tipuri  de creștini! Indiferent dacă sunt evrei sau neamuri, bărbați sau femeie, tineri sau bătrâni, creștinii sunt una în Iisus Cristos (Epistola către Galateni 3:28).

În zilele Vechiului Testament, doar evreii erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat Sabatul ca semnul identificării poporului Său. În cartea profetului Osea la capitolul 1:9, Dumnezeu îi numește pe israeliți Lo-Ami , ceea ce înseamnă “nu-i poporul Meu.” Ei au respins Sabatul lui Dumnezeu urmând sărbătorile păgâne ale lui Ieroboam (1 Împărați 12:26-33).

Mai departe, în aceeași carte Osea 2:6 Dumnezeu spune: “… Iată, îți voi îngrădi calea cu spini și voi face un zid, ca ea să nu își poată găsi cărările.” (Traducerea Fidela). Dumnezeu profețește că Israel își va pierde cărarea, identitatea sau se va rătăci. Astăzi, ei sunt cunoscuți ca cele 10 triburi pierdute ale lui Israel. Și-au pierdut toată cunoștința despre Dumnezeul adevărat deoarece i-au pângărit Sabatul.

În versetul 8, Dumnezeu spune că Israel a luat toate binecuvântările lui Dumnezeu și le-a pregătit pentru Baal. Ei au folosit binecuvântările lui Dumnezeu în slujba lui Baal, în ziua Zeului Soare, zi pe care noi astăzi o numim Duminică. (În engleză Sun-day = soare-zi). Mai departe Dumnezeu relatează faptul că îl va trimite pe Israel în captivitate din cauza idolatriei și a călcării Sabatului (versetele 11, 13 și Ezechiel 20).

Însă profeția nu se încheie aici!

Osea 2:16-18, 23 “Și se va întâmpla în acea zi (ziua când Cristos se întoarce), spune Domnul, că, tu mă vei numi Iși (soț) și nu mă vei mai numi Baali. Fiindcă voi lua numele Baalilor din gura ei și nu vor mai fi amintiți după numele lor. Și în acea zi voi face un legământ pentru ei (Noul Legământ) … Și voi spune celor care nu erau poporul meu: Tu ești poporul meu; iar ei vor spune: Tu ești Dumnezeul meu.

Această profeție nu poate fi înțeleasă pe deplin până nu înțelegem legământul Sabatului din Ieșirea 31:12-17! Când Israel a respins semnul identificator al lui Dumnezeu, Sabatul, nu s-a mai identificat cu EL! Între ei și neamuri nu a mai existat vreo diferență – de fapt au devenit una cu ei.

Atunci, de ce nu a făcut Dumnezeu acest legământ special al Sabatului și cu națiunile celelalte, ci doar cu Israel? Simplu, deoarece toate neamurile (națiunile) s-au despărțit de Dumnezeu. Toate au mers în idolatrie. Niciuna nu Îl cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. Dumnezeu a ales o națiune de sclavi și a făcut-o propria Sa națiune. De ce? Pentru a arăta altor națiuni ce binecuvântări poate revărsa peste ei dacă vor păzi Legile Sale! Pentru a fi un exemplu pentru ceilalți. Dumnezeu a oferit căile Sale drepte și promisiunile Sale – inclusiv salvarea prin Cristos – lui Israel pentru a face aceste căi și binecuvântări cunoscute și pentru a fi disponibile și neamurilor (Isaia 43:21). Israel trebuia să fie instrumentul Său, pentru ca neamurile să vadă rezultatele și binecuvântările uimitoare și prosperitatea ce se revarsă peste aceia care Îl ascultă. Însă israeliții, având natură umană, nu L-au urmat pe Dumnezeu prea mult și astfel umanității i s-a oferit șansa pocăinței!

Mai târziu, în lucrarea pământească a lui Cristos dar și după înălțarea Sa, Dumnezeu a folosit biserica în același mod. Efesenii erau dintre neamuri, însă când au auzit Evanghelia lui Cristos, s-au pocăit, au crezut și au ascultat. Ei au devenit creștini convertiți. Apostolul Pavel le scria:

De aceea, amintiți-vă că voi, fiind odinioară neamuri … că în acel timp erați fără Cristos, înstrăinați de cetățenia lui Israel și străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fără Dumnezeu în lume, dar acum, în Cristos Iisus, voi, care odinioară erați departe, sunteți aduși aproape prin sângele lui Cristos. De aceea, acum nu mai sunteți străini și locuitori temporari ci sunteți concetățeni cu sfinții și cu cei ai casei lui Dumnezeu.” (Epistola către Efeseni 2:11, 12-13, 19)

Neamurile nu erau excluse de la Vechiul Legământ (Vechiul Testament)! Ceea ce Dumnezeu a dat lui Israel, a dat și neamurilor. Sabatul a fost (și este) pentru toți. Neamurile puteau veni întotdeauna în mijlocul poporului Israel, și mulți au venit. Chiar și când au ieșit din Egipt, mulți li s-au alăturat deși nu erau dintre ei (Ieșirea 12:38).

În Evanghelia după Marcu 2:27, Domnul Iisus Cristos spune că Sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evrei sau doar pentru israeliți. Mai mult de atât, El a creat Sabatul pentru omenii din toate timpurile, inclusiv de astăzi! Observați ce spune Profetul Isaia 56:1-3, 7: “Așa zice Domnul: Păziți dreptatea și faceți lucruri drepte, că în curând va veni mântuirea Mea și dreptatea Mea se va descoperi. Ferice de omul care săvârșește acestea și care ține la ele: păzește ziua de odihnă ca să nu fie pângărită și își ferește mâna lui ca să nu făptuiască nici un rău și să nu zică cel de alt neam, care s-a alipit de Domnul: Domnul mă va despărți de poporul Său! și famenul să nu zică: Iată, eu sunt un copac uscat! … Pe aceștia îi voi aduce în muntele cel sfânt al Meu și îi voi bucura în locașul Meu de rugăciune.” (Traducerea Ortodoxă)

Epistola către Evrei 9:28 clarifică timpul când salvarea promisă de Dumnezeu va fi descoperită: “Tot așa și Cristos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat Se va arăta celor ce cu stăruință Îl așteaptă spre mântuire” (Traducerea Ortodoxă).  Cristos aduce salvarea atunci când se arată a doua oară! Domnul Iisus spune: “Iată, vin curând și plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.” (Apocalipsa lui Ioan 22:12 – Traducerea Ortodoxă). Profeția lui Isaia este pentru timpul de dinaintea revenirii Domnului nostru Iisus Cristos – astăzi!

Sabatul a fost făcut pentru toată omenirea, atât pentru israeliți cât și pentru neamuri. Dumnezeu însuși a făcut Sabatul să dăinuiască veșnic (Ieșirea 31:12-17). Din generație în generație … fără sfârșit.

Israeliții creștini făceau parte din acest legământ și erau legați veșnic de Sabatul sfânt al lui Dumnezeu. Dar neamurile? Neamurile au devenit creștini prin Domnul Iisus Cristos, asemenea israeliților. Prin urmare, trebuie ei să țină Sabatul? În mod spiritual, ei sunt israeliți și devin creștini convertiți cu adevărat atunci când primesc Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu are o lege sau o cale pentru evrei și o alta pentru neamuri. El nu are o zi pentru evrei și o alta pentru neamuri. Dumnezeu nu este împărțit! Noi toți suntem una în Cristos!

Următorul:

Duminica în Noul Testament

Advertisements